Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση βιώσιμης διατήρησης της θάλασσας στην Καραϊβική

3
Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση βιώσιμης διατήρησης της θάλασσας στην Καραϊβική

[Castries] 4 Μαΐου 2022. Οι περιφερειακοί εταίροι υλοποίησης, η Γερμανική Συνεργασία για την Ανάπτυξη (GIZ) και το δίκτυο MPAConnect συνεργάζονται για την προώθηση των επενδύσεων στη θαλάσσια προστασία της Καραϊβικής μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων για την κινητοποίηση πόρων από καταπιστευματικά ταμεία για τη διατήρηση.

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Καραϊβικής αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενες πιέσεις και ένα νέο σύνολο αναδυόμενων ζητημάτων. Καθώς οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες των πολιτών σε όλη την περιοχή εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο βασικός περιοριστικός παράγοντας είναι συνήθως η επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών θαλάσσιας διαχείρισης.

«Ιδιαίτερα οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (MPA) αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της θάλασσας, υποστηρίζοντας τη διαχείριση της αλιείας και τον τουρισμό στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαχειριστές MPA της Καραϊβικής μας λένε ότι η συγκέντρωση αξιόπιστης, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές τους είναι η πιο πιεστική διαχειριστική τους ανάγκη», σχολιάζει η κα Emma Doyle, Συντονίστρια του Δικτύου MPAConnect.

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορεί να χρηματοδοτηθεί η διατήρηση της θάλασσας. Ορισμένοι μηχανισμοί είναι ευρέως γνωστοί και σχετικά εύκολα κατανοητοί, όπως τα τέλη εισόδου επισκεπτών για θαλάσσια πάρκα ή τα τέλη μετανάστευσης σε αεροδρόμια και λιμάνια, φιλανθρωπικές δωρεές ή παραχωρήσεις για επιτόπιες επιχειρήσεις. Άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης είναι νεότεροι και πιο καινοτόμοι, αλλά και πιο περίπλοκοι στην κατανόηση και πρόσβαση, όπως τα καταπιστευματικά κεφάλαια, οι ανταλλαγές χρέους με τη φύση και οι επενδύσεις με αντίκτυπο.

«Ένα ουσιαστικό σχέδιο βιώσιμης χρηματοδότησης MPA απαιτεί ένα συνδυασμό πολλών μηχανισμών χρηματοδότησης. Ένας από τους μηχανισμούς σε αυτό το μείγμα, και αυτός που αναμένεται ιδιαίτερα από τους διαχειριστές MPA, είναι το καταπιστευματικό ταμείο διατήρησης», εξηγεί η κ. Doyle.

Ο σχηματισμός καταπιστευματικών ταμείων για τη διατήρηση έχει αυξηθεί σημαντικά στην περιοχή της Καραϊβικής και αυτά τα νομικά ανεξάρτητα ιδρύματα αναμένεται να διαδραματίσουν αυξανόμενο ρόλο στη χρηματοδότηση της διατήρησης της θάλασσας τα επόμενα χρόνια, ειδικά για την υποστήριξη λύσεων που βασίζονται στη φύση για την κλιματική αλλαγή και ως τη γαλάζια οικονομία μεγαλώνει.

Στην Ανατολική Καραϊβική, μια σειρά Εθνικών Καταπιστευματικών Ταμείων για τη Διατήρηση ιδρύεται μέσω του Ταμείου Βιοποικιλότητας της Καραϊβικής. Η Γερμανική Αναπτυξιακή Εταιρεία (GIZ) και η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Καραϊβικής βοηθούν στον συνδυασμό των Εθνικών Καταπιστευματικών Ταμείων Διατήρησης με την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διαχείριση και τις λειτουργίες MPA μέσω του Έργου Αειφόρου Θαλάσσιας Χρηματοδότησης.

«Για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη χρηματοδότηση που μπορεί να εφαρμοστεί από καταπιστευματικά ταμεία για την κάλυψη των αναγκών των ναυτιλιακών διαχειριστών, εξετάζουμε με το MPAConnect πού θα μπορούσαν να ενταχθούν τα καταπιστευματικά ταμεία διατήρησης στα σχέδια βιώσιμης χρηματοδότησης των MPA και πώς οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από Τα καταπιστευματικά ταμεία διατήρησης μπορούν να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις ανάγκες των θαλάσσιων διαχειριστών. Ως εκ τούτου, αναπτύσσουμε περιφερειακές εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για να ρίξουμε φως στους διαχειριστές MPA, την κυβέρνηση, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους παράγοντες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν για τη βελτίωση των λειτουργιών τους, ώστε να μπορούν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση και να διαχειρίζονται ευκαιρίες χρηματοδότησης βιώσιμης διατήρησης της θάλασσας. Αυτές οι βελτιώσεις θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των MPA καθώς και των ευκαιριών διαβίωσης που είναι διαθέσιμες στις κοινότητες εντός των οποίων λειτουργούν και επίσης θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για τη διατήρηση της θάλασσας», εξήγησε ο Δρ. Volker Hamann, Επικεφαλής του Προγράμματος για τη Βιώσιμη Θαλάσσια Χρηματοδότηση. Έργο στο GIZ.

Τα νησιά Δομινίκα, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες και η Γρενάδα θα είναι το κύριο επίκεντρο αυτής της εργασίας. Η προοπτική του ευρύτερου ΟΟΣΑ θα εξεταστεί επίσης στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών και σε μεταγενέστερο στάδιο το πεδίο εφαρμογής θα περιλαμβάνει τα κράτη CARICOM.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μοιραστείτε την άποψή σας σχετικά με τη θαλάσσια βιώσιμη χρηματοδότηση, επικοινωνήστε [email protected]

Εκδρομή στην παράκτια ζώνη (πάνω). Αεροφωτογραφία της περιοχής θαλάσσιας διαχείρισης Soufriere, Αγία Λουκία, που δείχνει μικτή χρήση θαλάσσιου χώρου (κάτω)

Το Έργο Βιώσιμης Θαλάσσιας Χρηματοδότησης (SMF) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και υποστηρίζει τη δημιουργία ικανοτήτων για τη Διαχείριση και Λειτουργία Περιοχών Διαχείρισης Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής, με έμφαση στη βελτίωση της οικονομικής θέσης των MPA/MMA με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής βιώσιμων/μακροπρόθεσμων οικονομικών προσεγγίσεων, με έμφαση σχετικά με το συνδυασμό αυτών των μέσων και προσεγγίσεων με τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα αντίστοιχα Εθνικά Καταπιστευματικά Ταμεία Διατήρησης που ιδρύθηκαν μέσω του Ταμείου Βιοποικιλότητας της Καραϊβικής. Το έργο SMF υλοποιείται από κοινού μεταξύ της Γερμανικής Διεθνούς Εταιρείας (GIZ) και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Καραϊβικής (CARPHA).

Συνεργάζεται στενά με τα διοικητικά συμβούλια των επικεντρωμένων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, τα εθνικά καταπιστευματικά ταμεία διατήρησης και άλλες μεγάλες ομάδες συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν μερίδιο στη διαχείριση MPA/MMA. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Έργου είναι (I) να διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά συμβούλια χρεώνουν εύλογα, αμερόληπτα τέλη πρόσβασης και χρήστη για θαλάσσιες προστατευόμενες/διαχειριζόμενες περιοχές (II) τα διοικητικά συμβούλια θαλάσσιων προστατευόμενων/διαχειριζόμενων περιοχών αποκτούν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω της εθνικής καταπιστευματικά ταμεία διατήρησης (NCTFs) και (III) την εφαρμογή περιφερειακών εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία ενός καλύτερου ευνοϊκού περιβάλλοντος στις χώρες για χρηματοδότηση της διατήρησης.

MPAConnect είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Αλιείας του Κόλπου και της Καραϊβικής και του Προγράμματος Προστασίας Κοραλλιογενών Υφάλων της NOAA με ένα δίκτυο 32 προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της Καραϊβικής. Το MPAConnect εφαρμόζει υποστήριξη ανάπτυξης ικανοτήτων βάσει αναγκών για αποτελεσματική διαχείριση MPA. Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της ικανότητας διαχείρισης MPA, το MPAConnect έχει μια σαφή και τρέχουσα προοπτική για την υπάρχουσα ικανότητα και τις ανάγκες του θαλάσσιου τομέα στην περιοχή. Έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο ομοτίμων σε όλη την περιοχή και διεθνώς και έχει συμβάλει θετικά στη βελτιωμένη διαχείριση MPA στην περιοχή της Καραϊβικής μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών μάθησης μεταξύ ομοτίμων, της ειδικής υποστήριξης του ιστότοπου και της ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης MPA.

Συγγραφείς: Sustainable Marine Financing Project (GIZ-CARPHA) & MPAConnect

Bir cevap yazın